Liên hệ

Địa chỉ liên hệ

    • Số điện thoại – SMS: 0120-2230-062(Tiếng Việt – Tiếng Anh)

    • Số điện thoại – SMS: 0128-5512-838(Tiếng Nhật – Tiếng Trung)

    • Facebook: Chinmeshi.delivery

    Mẫu truy vấn đến Chin Meshi

    Nếu không nhân được câu trả lời trong 1 ngày làm việc, xin vui lòng liên hệ trực tiếp bằng điện thoại.