Quý khách có thể đặt hàng trong giờ mở cửa

Quý khách có thể sử dụng dịch vụ giao hàng trong giờ mở cửa của nhà hàng Chin Meshi.

Xin lỗi quý khách, phiền quý khách đặt hàng lại trong giờ mở cửa. Cảm ơn quý khách!

Last order: 13 giờ 30 phút / 21 giờ 30 phút

Giờ mở cửa của nhà hàng Chin Meshi

  • Giờ mở cửa: 11:00〜14:00, 17:00〜22:00

  • Ngày nghỉ: Thứ 3 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 mỗi tháng

  • Số điện thoại: 070-2230-062 (Tiếng Việt – tiếng Anh)

  • Số điện thoại: 078-5512-838 (Tiếng Nhật – tiếng Trung)

  • Facebook: https://www.facebook.com/chinmeshi/

  • Địa chỉ: 23 Thái Phiên, Đà Nẵng